tüzük – SSAUMDER

tüzük

SSAUMDER > tüzük

SPORDA SIDDI I ALKOL VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Madde I – DERNEĞİN ADI :Sporda Şiddet Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği dir.
Madde 2 – DERNEĞİN MERKEZİ: Derneğin Merkezi Karabük II Merkezidir. Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açabilir.

Madde 3 – DERNEĞİN AMACI : Demek, spor barış kardeşlik ve sevginin bir arada yaşandığı ve toplumun her kesimini bir araya getiren sosyal bir bağ olarak ifade edilebilir. Ancak kazanına ve kaybetme algısının somutlaşması ve rekabetin ekonomik ölçüler ile değerlendirilmesi ile birlikte sporun yapısı ve algılanış biçimi değişime uğramıştır. Spora saha ve alanlarında meydana gelen şiddet, saldırganlık ve sapkın davranışlarını temel sebebi olarak da bu değişimi gösterebiliriz. Kendiliğinden oluşmayan bu sürecin sebepleri arasında kitle iletişim araçları, kulüp yöneticileri, sporcular, hakemler, antrenörler, seyirciler vb sporun içinde yer alan diğer unsurları sayabiliriz. Bu bakış açısıyla sporda şiddetle mücadele ederek, sporun sevgi, barış, kardeşlik ve sağlıklı bir şekilde yapılmasına katkı sağlamak, sosyal kültürel ve sağlık alanında küresel düze)de yurt dışı ve yurt içi toplumun tüm kesimindeki bireylerine, yaşam boyu eğitim kapsamında ve ihtiyaçları dahilinde alkol, uyuşturucu ve madde bağımlıları ile ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer almak: bu bağımlıların tedavi ve rehabilitasyonu sonucu bağımlıların ekonomik ve sosyal alanda konumlarının güçlenmelerine yardımcı olmak. .Alkol, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının ulusal ve uluslar arası bir sorun olduğunun bilinci ile bu konuda yurt dışında ve yort içinde eğitim amaçlı yazılan veya yayınlanan kitap, dergi ve belgelerin yayın ve teminini sağlayarak okullara dağıtıp öğrencilerin bilinç sahibi olmalarına katkı sağlamak, alkol, uyuşturucu ve madde bağımlılığına yol açan maddelerin dağıtımı ve pazarlanmasını önley ici veya sınırlayıcı tedbirler almak bu amaçlar doğrultusunda ilgili gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak insanların kültürel, milli ve manevi değerlerine bağlı, ruhsal ve bedensel bakımdan sıhhatli bir şekilde yetişmelerini sağlamak, birey ler arasında sevgi ve saygıyı tesis etmek, sporu sevdirmek, ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere ayni, nakdi, eğitim, sağlık gibi sosyal yardımlarda bulunmak amacıyla kurulmuştur

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve biçimleri
1 faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
2 Kurs. seminer, konferans ve panel gibi eğilim çalışmaları düzenlemek.
3 Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duy urmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.
4 Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, lıcr türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
5 Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
6 Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
7 Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
8 Üycleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo,
tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak. v
9- Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal salın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
1 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurınak. federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.
2 Uluslararası faaliyetle bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
3 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde. 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kıırum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
4 Demek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısu vadeli
kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.